Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
25-lecie SPPDwP
Płyty drewnopochodne w trendzie ekoprodukcji
Przewodnik po płytach drewnopochodnych

STATUT

STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1.1. Nazwa Stowarzyszenia

„STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE”

2. Siedziba Stowarzyszenia

Siedzibą Stowarzyszenia jest Czarna Woda.

3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych dla realizacji swoich zadań i celów określonych niniejszym statutem.

art.2.1. Stowarzyszenie zrzesza krajowych producentów wyrobów drewnopochodnych i materiałów wykorzystywanych przy ich produkcji, ośrodków naukowo-badawczych, pracowników zaplecza badawczego i technicznego, pracującego na rzecz tych producentów oraz innych osób i instytucji zainteresowanych rozwojem przemysłu płyt drewnopochodnych.

art. 2.2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.

Art. 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

II. CELE STOWARZYSZENIA

Art.4.1. Celami Stowarzyszenia są:

 1. Reprezentowanie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia wobec władz i innych instytucji.
 2. Doskonalenie form współpracy z głównymi dostawcami surowców i materiałów do produkcji wyrobów płytowych oraz z odbiorcami wyrobów.
 3. Zwiększanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy i promowanie rozwiązań mających wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w zakładach zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
 4. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i standardów ochrony środowiska.
 5. Współpraca z branżowymi organizacjami międzynarodowymi i stowarzyszeniami innych krajów.
 6.  Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia oraz pracowników wszystkich specjalności członków wspierających Stowarzyszenia.
 7.  Śledzenie tendencji rozwojowych w przemyśle drzewnym. Wzmożenie i rozszerzenie technicznej i ekonomicznej działalności informacyjnej dla członków Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie i współdziałanie w organizowaniu sympozjów i seminariów o tematyce interesującej członków Stowarzyszenia.
 9. Doskonalenie organizacji produkcji i metod zarządzania.

 

art.4.2. Cele Stowarzyszenia osiągnięte zostaną poprzez realizację:

 1. Wymianę informacji o nowych technologiach w przemyśle płyt drewnopochodnych.
 2. Aktywną współpracę międzynarodową.
 3. Działalność badawczo-rozwojową, techniczno-organizacyjną, informacyjną i wdrożeniową, zleconą wyspecjalizowanym organizacjom i instytucjom, opartą o plany tych działalności i związany z nią integralnie budżet, zasilany solidarnie przez członków Stowarzyszenia.

 

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Art. 5. Członkowie zwyczajni.

art.5.1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

art.5.2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie przedłożonej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i pozytywnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

art.5.3. Utrata członkostwa może nastąpić z powodu:

 • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • uchylania się od wykonywania obowiązków statutowych członka.

Utrata członkostwa następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.

Art.6. Prawami członka zwyczajnego Stowarzyszenia są:

 • bierne i czynne prawo wyborcze do władz i organów Stowarzyszenia posiadają tylko członkowie zwyczajni,
 •  uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków,
 • korzystanie z efektów statutowej działalności Stowarzyszenia.

Art.7. Obowiązkami członka Stowarzyszenia są:

 • aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
 • opłacanie składek członkowskich oraz uczestniczenie w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć Stowarzyszenia, w których członek zadeklarował swój udział,
 • dotrzymywanie przyjętych na siebie zobowiązań.

Członek zwyczajny może wykonywać swoje obowiązki osobiście lub za pomocą pełnomocnika.

Art.8. Członkostwo Stowarzyszenia nie ogranicza w żadnym zakresie przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji.

Art. 9. Członek honorowy

art. 9.1. Członkiem honorowym zostaje osoba zaproponowana przez Zarząd a przyjęta w drodze głosowania przez Walne Zebranie. Członkiem takim może zostać osoba, która odegrała znaczącą rolę w działalności Stowarzyszenia i przemysłu płyt drewnopochodnych. Członek honorowy nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego, nie opłaca składek członkowskich. W Stowarzyszeniu posiada głos doradczy oraz za zgodą Walnego Zebrania członków może reprezentować Stowarzyszenie.

Art. 10. Członkowie wspierający.

art.10.1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba prawna za zgodą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jak również osoby nie mające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą.

Art. 11. Nabycie członkostwa następuje na podstawie przedłożonej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i pozytywnej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Art. 12. Utrata członkostwa może nastąpić z powodu:

 • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • uchylania się od wykonywania obowiązków statutowych członka.

Utrata członkostwa następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.

Art. 13. Prawami członka wspierającego Stowarzyszenia są:

 • uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków,
 • korzystanie z efektów statutowej działalności Stowarzyszenia.

Art. 14. Obowiązkami członka Stowarzyszenia są:

 • aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
 • opłacanie składek członkowskich oraz uczestniczenie w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć Stowarzyszenia, w których członek zadeklarował swój udział,
 • dotrzymywanie przyjętych na siebie zobowiązań,

Art. 15. Członkostwo Stowarzyszenia nie ogranicza w żadnym zakresie przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji.

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art.16. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Zarząd.

art.16.1. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym wskazanym przez Zarząd miejscu.

art.16.2. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd najpóźniej do 31.05 każdego roku.

art.16.3. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub co najmniej 50% członków.

art.16.4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają większości 3/4 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 50% członków.

art.16.5. Walne Zebranie wybiera Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

Kadencja tych organów Stowarzyszenia wynosi 3 lata.

art.16.6. Walne Zebranie zatwierdza plany i kierunki działalności oraz budżet Stowarzyszenia, może również uchwalać tworzenie funduszy celowych i określać ich przeznaczenie.

art.16.7. Walne Zebranie uchwala wysokość składek członkowskich.

art.16.8. Uchwala regulamin pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

art.16.9. Walne Zebranie w razie potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia według tych samych zasad jak wyboru władz.

art.16.10. Uprawnieni do głosowania są tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, a we władzach Stowarzyszenia mogą uczestniczyć jedynie z głosem doradczym.

Art.17.1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:

 • Prezydenta,
 • 2 (dwóch) Wiceprezydentów,
 • Sekretarza.

art.17.2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania.

art.17.3. Prezydent kieruje pracami Zarządu oraz Sekretariatem i jest wraz z wiceprezydentami odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem Członków za realizację uchwalonego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia.

art.17.4. Prezydent reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz w stosunkach międzynarodowych.

art.17.5. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

art.17.6. Do zaciągania zobowiązań finansowych oraz majątkowych poza budżetem Stowarzyszenia, wymagane jest specjalne pełnomocnictwo Walnego Zebrania Członków.

Do zaciągania zobowiązań finansowych oraz majątkowych w ramach budżetu uprawniony jest Prezydent łącznie z jednym członkiem Zarządu.

art.17.7. Uchwały Zarządu zapadają większością 3/4 głosów.

Art.18.1. Sekretariat podlega Sekretarzowi i jest inspirującym, inicjującym, administracyjnym i wykonawczym wewnętrznym organem Stowarzyszenia.

art.18.2. Sekretariat może zatrudniać etatowych pracowników Sekretariatu, których w imieniu Stowarzyszenia zatrudnia Zarząd. Walne Zebranie uchwala limity etatów Sekretariatu.

art.18.3. Siedziba Sekretariatu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia.

art.18.4. Zadaniem Sekretariatu jest ścisła współpraca z Prezydentem Stowarzyszenia, Wiceprezydentami w zakresie prac koncepcyjnych i planistycznych oraz bieżącej realizacji planu działalności Stowarzyszenia.

art.18.5. Sekretariat prowadzi korespondencję Prezydenta z członkami Stowarzyszenia oraz instytucjami współpracującymi w kraju i za granicą.

art.18.6. Do obowiązków Sekretariatu należy prowadzenie negocjacji i lokowanie zleceń na prace badawczo-rozwojowe, techniczne, normalizacyjne i organizacyjne w jednostkach odnośnego zaplecza, zlecania opinii i recenzji przedodbiorowych w ramach zatwierdzonego planu działalności, rozliczanie zleceń i administrowanie budżetem Stowarzyszenia.

Art.19.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

art.19.2. Komisja Rewizyjna obowiązana jest prowadzić kontrolę zgodności działania Stowarzyszenia ze statutem oraz ocenę zgodności wydatków z planem i budżetem, ponadto przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

art.19.3. Kontrola winna być przeprowadzona nie mniej jak raz w roku w czasie kadencji oraz przed upływem kadencji. Wyniki kontroli są prezentowane na Walnym Zebraniu Członków i są konieczne do uzyskania absolutorium przez Zarząd.

art.19.4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie.

 

V. KOMISJE (SEKCJE) STOWARZYSZENIA

Art. 20. 1. Z uwagi na specyfikę poszczególnych gałęzi przemysłu płyt drewnopochodnych w ramach Stowarzyszenia działają sekcje:

 1. Sekcja producentów sklejek.
 2. Sekcja producentów płyt (PW, MDF, OSB, płyty pilśniowe i inne).

art. 20.2 Celem działania sekcji jest wsparcie Zarządu we właściwym reprezentowaniu Stowarzyszenia w relacjach z władzami i innymi instytucjami.

art. 20.3. W ramach sekcji następuje:

 • wymiana doświadczeń w zakresie technologii, uwarunkowań prawnych. 

 

VI. FINANSE STOWARZYSZENIA

Art. 21.1. Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe na statutową działalność w oparciu o:

a) roczne składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie Członków,

b) wniesione wpłaty członków wspierających,

c) otrzymane darowizny, zapisy, dotacje, itp.,

d) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.

e) prowadzenie statutowej działalności odpłatnej.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 22.1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie przez Walne Zebranie Członków.

art. 22.2. Statut opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7.04.1989r. prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami), która obowiązuje Stowarzyszenie w sprawach nie ujętych w Statucie.

art. 22.3. Nadzór nad Stowarzyszeniem należy do właściwego terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
ul. Adama Mickiewicza 10a
83-262 Czarna Woda
NIP: 592 120 27 12
Tel.: 58 587 82 16
Fax.: +48 58 587 87 16
Mobile: 662 293 382
e-mail: biuro@sppd.pl
all right reserved SPPDwP